Galeria Astrofotografii

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Zapomniałeś hasła? Odzyskaj dostęp »
Zobacz więcej
Galeria
Obiekt:

Teleskop:

Detektor:

Montaż:
Autor:
PARTNERZY:

       Astro4U


       ScopeDome

       Planetarium TVP

Regulamin serwisu astroexpo.pl, astroexpo.eu

  Użytkownik

 1. Astroexpo.pl jest serwisem poświęconym wyłącznie astrofotografii.
 2. Użytkownicy mają prawo do publikowania własnych prac oraz komentowania i oceniania prac innych użytkowników. Ocena jest szczególną formą komentarza. Użytkownik może oddać tylko jedną ocenę na daną pracę innego użytkownika. Zakazane jest wystawianie ocen odwetowych, zaniżonych i niezgodnych z wartością ocenianej pracy.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Aby publikować fotografie, Użytkownik musi zarejestrować się w serwisie. W tym celu powinien zapoznać się z regulaminem, a następnie prawidłowo i zgodnie ze wskazówkami wypełnić formularz rejestracyjny.
  Niezarejestrowany w Serwisie Użytkownik ma możliwość przeglądania Serwisu (zdjęć, komentarzy i wszystkich innych publicznie dostępnych treści).
 5. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 6. Konto Autora

 7. Zarejestrowany Użytkownik serwisu astroexpo.pl, jest nazywany Autorem.
 8. Umieszczając fotografię w Serwisie Autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do tej pracy i wyraża jednocześnie zgodę na jej publikacje w tym serwisie, jak i wyraża zgodę na to, że jego prace, zdjęcia biorą udział w organizowanych przez astroexpo.pl konkursie astrofotografii miesiąc i roku, wystawie astrofotografii polskiej i kalendarzu wydanym przez serwis.
 9. Wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Konto Autora przekazuje on do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie ich przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.
  Powyższe informacje nie dotyczą hasła do Konta i adresu email.
 10. Konto Autora posiada ważność przez nieograniczony czas o ile nie zostaną złamane przez Autora zasady tego regulaminu, lub nie zostanie potwierdzona autentyczność danych rejestracyjnych a w szczególności adresu email.
 11. Jeden Autor może posiadać tylko jedno konto – działanie to ma wyeliminować zjawisko „podwójnej tożsamości” i zakładania kont w celu głosowania na siebie samego w konkursach i rankingach.
 12. W wypadku utraty ważności konta serwis astroexpo.pl, zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich fotografii, galerii i komentarzy Autora.
 13. Publikowane Treści

 14. Serwis astroexpo.pl zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęcia lub komentarza bez ostrzeżenia i podawania przyczyny w następujących przypadkach:
  • rozpowszechnianie treści pornograficznych; uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich, publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
  • naruszenia prawa autorskiego,
  • jeśli zawartość publikowanych zdjęć nie spełni jakości, a jakość publikowanej pracy drastycznie odbiega od ogólnie przyjętych standardów, oraz drastycznie odbiega od tematyki serwisu
  • jeśli konto Autora nie zostało jeszcze aktywowane - nowe konto po założeniu musi zostać aktywowane. Konto które nie zostało aktywowane przez 7 dni od założenia zostaje deaktywowane.
 15. Informacje przekazywane przez Autora do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Konta, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Autora, jeżeli podawane i prezentowane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
 16. Serwis astroexpo.pl, zastrzega sobie prawo zabezpieczenia przed stosowaniem techniki "HOT-LINK" (odwoływanie się do plików zdjęć z innych stron niezwiązanych z serwisem astroexpo.pl poprzez stosowanie znacznika HTML "<img src=...>").
 17. Umieszczając fotografie w serwisie Autor zgadza się na publicznie ocenianie tej fotografii przez użytkowników serwisu za pomocą:
  - komentarzy dodawanych przez innych Autorów zarejestrowanych w astroexpo.pl
  - ocen w skali od 1 do 10 przyznawanych przez innych Autorów
 18. Sankcje

 19. Administrator ma prawo zablokować konto jeśli działalność Użytkownika odbiega od podstawowej idei serwisu to jest publikowania, komentowania i oceniania fotek innych Autorów i jest powodem nieporozumień, pomówień i innych przykrych incydentów
 20. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto użytkownika, usunąć wszystkie jego galerie, fotografie i komentarze.
  Administrator odblokuje Konto według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora
 21. Astroexpo.pl nie odpowiada za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku umieszczenia fotografii przez Użytkownika w Serwisie.
 22. Astroexpo.pl nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jaki mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
 23. Astroexpo.pl nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 24. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
 25. Astroexpo.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 26. Astroexpo.pl zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
 27. Astroexpo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronach Serwisu.
 28. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od założenia konta w Serwisie.